Siombalachas an G8 i scrios ár staire

27 Bealtaine, 2013
G8

G8

Tháinig deireadh ar na mallaibh leis an obair seandálaíochta ag crannóg Dhroim Chléithe, cóngarach d’Inis Ceathlainn i gContae Fhear Manach. Ónar cuireadh tús leis an obair i mí Lúnasa na bliana seo caite, thánagthas ar níos mó ná 4,000 iarsma – cuid acu ag dul siar go dtí an seachtú nó an t-ochtú haois.

Nuair a thosaigh an fhoireann ar an tochailt, ba léir dóibh go raibh an suíomh i bhfad ní ba shuntasaí ná mar a shíl duine ar bith roimhe. Deir seandálaithe go dtugann an suíomh seo tuiscint nua dúinn ar an seansaol in Éirinn breis agus míle bliain ó shin.

Ba mhó an spéis a bhí ann don taiscéaladh seo ar ár stair, agus eagraíodh roinnt laethanta oscailte a thug seans do dhaoine féachaint ar an obair a bhí ar siúl. Ní raibh lucht na crannóige in ann freastal ar an éileamh a tháinig ón phobal. Chuidigh an spéis seo síneadh ama a fháil do na seandálaithe lena gcuid oibre a dhéanamh.

Sa deireadh thiar thall, tháinig an lá a raibh orthu stad iomlán a chur leis an obair. Nó bhí bóthar nua le tógáil thar an suíomh thábhachtach stairiúil seo – bóthar a bhfuil á thógáil ar mhaithe le cuairt an G8 i mí Meithimh.

Nach láidir an siombalachas atá i scrios chrannóg Dhroim Chléithe chun lucht an G8 a fháiltiú go hÉirinn.

An G8 – Grúpa an Ochtair – na tíortha is saibhre agus is cumhachtaí ar domhan (seachas an tSín). Buaileann a gceannairí le chéile go bliantúil le clár oibre a leagan amach ar cheisteanna domhanda.

Agus na guthanna is boichte ar iarraidh ón chumann rachmasach seo, ní nach ionadh go mbíonn an clár oibre s’acu chun sochair don scothaicme rí-shaibhir thar aon ghrúpa eile.

Ar ndóigh, beidh agóidí ann. Tiocfaidh ceardchumainn, grúpaí timpeallachta, eagraíochtaí chearta daonna, sóisialaithe agus daoine nach iad le chéile le cur in éadan pholasaithe an G8.

Tá sé le feiceáil cheana go mbeidh an stát comhéigneach ag freagairt do na hagóidí seo go hoscailte. Tá 4,000 péas le teacht isteach ón Bhreatain, beidh an comhlacht slándála príobháideach G4S ag obair ann chomh maith, agus maíodh le déanaí go bhfuil bloc iomlán i Maigh gCabraí ag fanacht ar dhaoine a thógfar le linn chruinniú an G8.

Tá seanbheairic Arm na Breataine san Ómaigh le bheith in úsáid le daoine a choinneáil chomh maith. Agus reáchtálfar cúirteanna speisialta díreach do na daoine céanna.

Is seafóideach é go bhfuil seo uilig ag titim amach bunaithe ar an fhéidearthacht go dtarlóidh rud éigin. Is seafóidí fós é nuair a chuireann tú freagra an stáit sa chás seo i gcomparáid le freagra an stáit ar agóidí ‘na brataí’ ó bhí mí Nollag ann. Sa chás sin bhí círéibeacha ann, bhí iarrachtaí ann le póilíní a mharú, bhí cur isteach mór ann do ghnáthdhaoine agus iad ag dul i mbun a gcuid ghnó. Ach cá raibh an chniogbheartaíocht sa chás sin?

Ní mór dúinn a bheith airdeallach ar na bealaí a bhainfidh an stát úsáid as an chuairt seo agus as bagairt na trioblóide chun ár gcuid cearta a chur faoi chois.

Nuair a bhí an cruinniú G8 sna Stáit Aontaithe anuraidh, tugadh isteach léir mór reachtaíochta speisialta chun na hagóidí a láimhseáil. I ndiaidh an chruinnithe áfach, coinníodh cuid mhaith den reachtaíocht seo mar reachtaíocht normálta.

Tá sé ag tarlú anseo cheana féin, rud atá le feiceáil le cás Barbara Muldoon. Is ábhar dlíodóra í Barbara, bean mhisniúil a oibríonn le teifigh agus a dhéanann scoth oibre ar chúrsaí frith-chiníochais. Mar a bhí le léamh sa pháipéar seo, tá an tSeirbhís Ionchúiseamh Poiblí ag tarraingt Barbara os comhair na cúirte mar gheall ar agóid in éadan an BNP a tharla siar in 2009.

Níl bunús ar bith leis an chás, ach ina ainneoin sin tá an chuma ar an scéal go mbeidh an bua ag an lucht ionchúisimh. An rud is tábhachtaí dóibh áfach ná go bhfuil Barbara ina heiseamláir. Sin mar a oibríonn ‘ceartas’ sa stáitín suarach seo.

Dá mbeadh ceartas ar bith ann, ní bheadh caint ann faoin lucht agóide a chur faoi ghlas, ach faoin G8 féin a chur faoi ghlas. Is ionadaithe iad an grúpa seo ar na dúnmharfóirí, gadaithe agus creachadóirí is measa ar domhan.

Ach bealach amháin nó bealach eile, beidh teachtaireacht á scaoileadh ar fud na cruinne ó Éirinn go bhfuil slí níos fearr ann.

Advertisements

Lá Idirnáisiúnta na nOibrithe – mórán le ceiliúradh?

04 Bealtaine, 2013
Brataí dearga ar Lá Bealtaine i mBéal Feirste

Brataí dearga ar Lá Bealtaine i mBéal Feirste

Agus an chéad lá de mhí Bealtaine buailte linn, tá gluaiseachtaí an lucht oibre in Éirinn agus ar fud na cruinne ag mairceáil Lá Idirnáisiúnta na nOibrithe. Téann an traidisiún seo siar go 1886, nuair a bhí ollstailc ar siúl sna Stáit Aontaithe ar son lá oibre ocht n-uaire. Ar 4 Bealtaine, bhris círéib amach ag léirisú lucht oibre i Siceagó agus maraíodh roinnt oibrithe agus póilíní.

Ó shin i leith, déantar comóradh ag tús mhí Bealtaine ar na híobairtí atá déanta ag oibrithe sna glúnta romhainn le bunchearta a bhaint amach don chosmhuintir. Ar fud na hÉirinn i mbliana beidh ceiliúradh ar leith ann chomh maith ar an chéadú bliain ó cheann Fhrithdhúnadh Mór Bhaile Átha Cliath, an díospóid thionsclaíoch ba mhó i stair na hÉireann.

Don chéad uair le roinnt mhaith bhlianta, tá an chuma ar an scéal go mbeidh rud le ceiliúradh ag gluaiseacht an lucht oibre i ndáiríre. Coicís ó shin sna Sé Chontae Fichead, vótáil tromlach na gceardchumann san earnáil phoiblí in éadan an Dara Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh. I gcroílár an chomhaontuithe bhí moladh ann go mbeadh daoine ag obair níos mó uaireanta ar mhaithe le níos lú pá.

Bhí an rialtas i mBaile Átha Cliath ag dúil le €1 billiún a shábháil thar trí bliana, ach ba léir go raibh oibrithe san earnáil phoiblí bréan de pholasaithe seo na déine. Tá siad ag glacadh le ciorruithe ina bpá agus ina bpinsean, agus i seirbhísí riachtanacha chomh maith, agus is léir go bhfuil siad bréan den easpa cothromais ó thaobh ualach na géarchéime eacnamaíochta a iompar.

Tá polasaithe na déine i gcoiteann faoin spotsolas arís chomh maith. Tharla seo de bhrí gur tháinig mac léinn eacnamaíochta ar mheancóga sa pháipéar Growth in a Time of Debt, páipéar le beirt eacnamaithe in Ollscoil Harvard a bhí mar bhunús ag roinnt mhaith rialtas agus iad ag argóint ar son pholasaithe déine a chur i bhfeidhm.

Ní hé seo an chéad uair a bréagnaíodh páipéar Carmen Reinhart agus Kenneth Rogoff, ach tugann sé chun suntais arís eile cé chomh lochtach agus atá polasaithe na déine agus tíortha ag iarraidh cúlú eacnamaíochta a láimhseáil. Tugann sé le fios arís eile go bhfuil clár oibre eile taobh thiar de pholasaithe na déine.

Seachtain ó shin vótáil Teach na dTiarnaí i Westminster in éadan iarracht chun Alt 75 a chur ar ceal. Séard atá in Alt 75 den Acht um Chúram Sóisialta agus Sláinte ná riail a deir gur gá gach seirbhís NHS a oscailt don mhargadh le haghaidh comórtais.

Leis an athchóiriú ar leasa sóisialta atá ar siúl i láthair na huaire, fuair an comhlacht príobhaideach Atos an conradh le measúnú a dhéanamh ar dhaoine a fhaigheann sochar míchumais. Tá líomhaintí forleathana ann go bhfuil spriocanna ag Atos le formhór na ndaoine a bhaint ón sochar seo ar mhaithe le airgead a shábháil do rialtas na Breataine.

Cuid eile den athchóiriú ar leasa sóisialta atá go mór i mbéal an phobail ná ‘cáin an tseomra leapa’ – is ionann sin agus sochar cóiríochta a ghearradh de réir mar a mheastar go bhfuil seomra nó seomraí sa bhreis sa teach, nó teaghlaigh a bhogadh go teach ‘níos foirsteanaí’.

Rachaidh seo i bhfeidhm ar thimpeall 32,000 teaghlach anseo sna Sé Chontae. Aithnítear áfach nach bhfuil na tithe ann le déileáil leis, mar sin beidh ar dhaoine díreach glacadh leis an ghiorrú ina sochar cóiríochta. Tá an argóint déanta ag leithéidí Chóndaihm na gCumann Tithíochta áfach go gcosnóidh na critéir níos mó airgid ná a shábhálfaidís, agus is dócha go gcuirfidh feidhmeannas Stormont a reachtú ar athló.

Ba chóir é a chealú go hiomlán, agus fágann éiginnteacht Stormont ar ábhair cosúil leis seo agus le tabhairt isteach na dtaillí uisce, mar shampla, ceisteanna faoi cé chomh cumasach nó éagumasach agus atá an riarachán díláraithe.

Tá na hionsaithe seo ar an chóras sochar ag croílár an ionraidh atá idir lámha ag rialtais na heite deise ar an chóras leasa shóisialta ina iomláine. Cluineann muid go léir na scéalta ag deamhnú na cosmhuintire mar sheipléirí agus shúmairí.

Ach ní hiad an chosmhuintir, na bochtáin agus na daoine is leochailí na fíorshúmairí inár sochaí. Tá ionsaí ar siúl ar sheirbhísí poiblí riachtanacha chun íoc as an leas sóisialta corparáideach, le dul i mbannaí ar na baincéirí agus araile, agus chun deiseanna nua brabúsaíochta a chur ar fáil do lucht an rachmais.

Is é seo an streachailt is mó atá os comhair gluaiseacht na gceardchumann agus gluaiseacht an lucht oibre i gcoiteann. Ní amháin gur gá polasaithe na déine a aisiompú, ach is géarghá é fós cogadh na bolscaireachta a bhuachan ar dtús báire